Bộ hướng dẫn nghiên cứu

Bộ hướng dẫn nghiên cứu là một tập hợp các hướng dẫn cho toàn bộ quy trình làm nghiên cứu và xuất bản học thuật, bao gồm từ giai đoạn tìm kiếm và hình thành ý tưởng nghiên cứu, xây dựng đề cương và viết nội dung, thu thập và trình bày dữ liệu nghiên cứu, lựa chọn Tạp chí xuất bản,... cho đến giai đoạn hậu xuất bản.

CÁC HỆ THỐNG CHỈ MỤC ẤN PHẨM KHOA HỌC CÁC CHỈ SỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC

Web of science (ISI)

** Viên thông tin khoa học (ISI)

** Chỉ mục trích dẫn khoa học (Science Citation Index - SCI)

** Chỉ mục trích dẫn khoa học xã hội (Social Sciences Citation Index - SSCI)

** Chỉ mục trích dẫn nghệ thuật và nhân văn (Arts and Humanities Citation Index - A&HCI)

** Chỉ mục trích dẫn nguồn mới nổi (Emerging Sources Citation Index - ESCI)

** Chỉ mục trích dẫn sách (Book Citation Index - BKCI)

Scopus

Asean Citation Index - ACI

Chinese Science Citation Database

Chinese Social Sciences Citation Index

Korea Citation Index

Serbian Citation Index

Russian Science Citation Index

Indian Citation Index

Acknowledgment index

CiteSeerX

Google Scholar

Semantic Scholar

Index Copernicus

Journal Citation Reports

The Lens

Redalyc

SciELO

Phân tích trích dẫn

Đánh giá năng lực khoa học của tác giả

Đo lường tác động trích dẫn

Trắc lượng Thư mục (Bibliometrics)

Trắc lượng Altmetrics

Xếp hạng tạp chí

Bảng xếp hạng Tạp chí của Scimago (Scopus)

Chỉ số cấp độ bài báo khoa học (Article-level metrics)

Chỉ số cấp độ tác giả (Author-level metrics)

Chỉ số trắc lượng Google Scholar

Chỉ số trích dẫn

Chỉ số Eigenfactor

Chỉ số G-index

Chỉ số Spectral G-index

Chỉ số H-Index

Chỉ số tác động (Impact Factor - IF)

Tứ phân vị (Quartile Score - Q1, Q2, Q3, Q4)

Định danh nhà nghiên cứu (Researcher ID)

Định danh mở cho người đóng góp vào nghiên cứu (ORCID)

Định danh đối tượng kỹ thuật số (DOIs)

Định danh sách theo tiêu chuẩn quốc tế - ISBN

Định danh ấn phẩm định kỳ theo tiêu chuẩn quốc tế - ISSN

KỸ NĂNG TẠO RA SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU  KỸ NĂNG CÔNG BỐ KHOA HỌC

Nghiên cứu khoa học và quy trình thực hiện

Lập kế hoạch nghiên cứu

Ý tưởng nghiên cứu

Các loại nghiên cứu

Cách viết đề cương nghiên cứu (Proposal)

Cách viết tổng quan tài liệu (Literature Review)

Các phương pháp nghiên cứu

Kỹ thuật thu thập dữ liệu nghiên cứu

Phân tích dữ liệu nghiên cứu và các phát hiện

Quản lý dữ liệu nghiên cứu

Lập danh mục tài liệu tham khảo

Các kiểu trích dẫn khoa học

Cách viết một bài báo khoa học

Cách viết luận điểm nghiên cứu cho bài báo khoa học

Cách định dạng một bài báo khoa học

Hiệu đính ngôn ngữ

* Lựa chọn Tạp chí để gửi bản thảo

     ** Danh mục Tạp chí Scopus (Scimago Journal List)

     ** Danh mục Tạp chí ISI (Master Journal List)

Quy trình làm việc điển hình của một Tạp chí khoa học

Các trạng thái điển hình của một bản thảo khi gửi đến Tạp chí/Nhà xuất bản

Tăng cường hiển thị sản phẩm nghiên cứu khoa học

Giấy phép truy cập mở Creative Commons

 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH  CÁC TIỆN ÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đạo đức nghiên cứu

Đạo văn

Danh mục tạp chí kém chất lượng của BEALL

Danh mục Nhà xuất bản kém chất lượng của BEALL

Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu tại Thư viện

* Không gian nghiên cứu tại Thư viện