Business Consultant Management Consulting Service, PNG, 900x600px, Consultant, Art, Business, Business Consultant, Businessperson Download Free

1. Tư vấn xác định nguồn tin (Advice on identifying information sources)

Người sử dụng có thể yêu cầu Thư viện hỗ trợ tư vấn về các nguồn tin có thể đáp ứng cho một mục đích nào đó, về tài liệu, số liệu hoặc dữ liệu nói chung.

2. Tư vấn kỹ thuật tra cứu tìm tin (Advice on Information search skills)

Người sử dụng có thể yêu cầu Thư viện hỗ trợ tư vấn cách tra cứu, tìm kiếm và tương tác với các hệ thống tìm tin cụ thể.

3. Tư vấn về các tiện ích thu thập thông tin (Advice on information collection utilities)

Người sử dụng có thể yêu cầu Thư viện hỗ trợ tư vấn về các công nghệ, tiện ích, tính năng để thu thập thông tin, tài liệu để đáp ứng cho một mục đích nào đó của người sử dụng.

==> CLICK ĐỂ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ