Khách ngoài là cá nhân vãng lai, không là thành viên của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, có nhu cầu sử dụng Thư viện.

Đối tượng này được yêu cầu đăng ký một trong các Gói thành viên dành cho khách ngoài. Giới hạn khai thác sử dụng sẽ tương ứng với các Gói thành viên mà khách ngoài đăng ký.

Để đăng ký sử dụng Thư viện, vui lòng liên hệ Thư viện qua các kênh liên hệ ở cuối Website để được hướng dẫn.