Các đối tượng cần phục vụ đặc biệt là các đối tượng đang bị hạn chế vận động do bẩm sinh, tai nạn, hoặc vì một số lý do mà bị hạn chế khả năng khai thác thư viện cho các mục đích học tập, nghiên cứu, sáng tạo.

Các đối tượng này có thể là người học, người giảng dạy, nghiên cứu hoặc làm việc tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Chính sách dịch vụ sẽ tương ứng với nhóm đối tượng sử dụng thư viện của cụ thể.

Ngoài ra, trong một số ngữ cảnh đặc biệt, người thuộc đối tượng này sẽ được hỗ trợ thêm các dịch vụ sau đây:

+ Chính sách mượn tài liệu thư viện cho trường hợp đặc biệt (Special policy for library loans)

+ Chính sách truy cập tài liệu số ngoài giới hạn (Policy on accessing to Library digital collections beyond the limit)

+ Chỉ dẫn lối vào Thư viện thuận tiện (Convenient Library entrance directions)