Học sinh/Sinh viên là các đối tượng người học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, bao gồm cả người học theo chương trình đào tạo từ xa.

Học viên/sinh viên được yêu cầu tham gia các nội dung tập huấn của Thư viện để được kích hoạt quyền sử dụng Thư viện.

Các dịch vụ hỗ trợ (Services offered):

Dịch vụ (Service)

Các liên kết (Links)

Hỗ trợ nhanh (Quick Help)

Liên hệ qua điện thoại (Hotline)

Liên hệ qua FanPage (Leave messages)

Hỗ trợ trực tiếp (In person)

Sơ đồ Thư viện (Library map)

Hướng dẫn cần thiết (Essential Guides)

Nội quy Thư viện (Regulations)

Thẻ và tài khoản (Library Card & Account)

Hướng dẫn sử dụng Thư viện (Library user guides)

Tuân thủ Quyền tác giả và liên quan (Vietnamese Law of Intellectual property & Copyright)

Dịch vụ lưu hành tài liệu (Library Circulation)

Mượn sách tại Thư viện (Loan of Library materials)

Gia hạn tài liệu đang mượn (renewal and extension of the loan term)

Đặt mượn trước/Đặt giữ chỗ (Booking/Reserve)

Truy cập Thư viện số (Access to Library’s digital collections)

Truy cập các cơ sở dữ liệu điện tử (Access to Library’s Databases)

Đề nghị mua tài liệu (Recommendation to Purchase New Materials)

Mua tài liệu phục vụ tại Thư viện (Recommendation to Purchase New Materials for common using in Library)

Dịch vụ Hỗ trợ học tập (Learning Support)

Phân phối giáo trình học (Distributing textbooks)

Cung cấp danh mục tài liệu theo môn học (Course Readings)

Hỗ trợ tra cứu tài liệu (Searching Support)

Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản (Research & Publishing Support)

Bộ hướng dẫn nghiên cứu (Research Guides)

Gợi ý danh mục tài liệu tham khảo (Recommending a list of references for research)

Cung cấp toàn văn cho nghiên cứu (Find full-text for research)

Hỗ trợ trích dẫn khoa học (Citation Support)

Dịch vụ tư vấn thông tin

Tư vấn xác định nguồn tin (Advice on identifying information sources)

Tư vấn kỹ thuật tra cứu tìm tin (Advice on Information search skills)

Tư vấn về các tiện ích thu thập thông tin (Advice on information collection utilities)

Các dịch vụ khác (Others)

Phòng học nhóm (Group Study Rooms)

Sao chép và in ấn (Scan, Printing & Photocopy)

Mượn máy tính (Computers)

Internet miễn phí (Free Internet)