Tài liệu số gồm các tài liệu có bản quyền thuộc sở hữu của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM như bài giảng, giáo trình, khóa luận, đồ án, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học; Các tài liệu số được tìm thấy và sử dụng thông qua Cổng thông tin của Thư viện.

Điều kiện sử dụng: Đối tượng được cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin của Thư viện; đăng nhập là yêu cầu bắt buộc cho việc xem/tải nguồn tài liệu số.

Chính sách sử dụng: Xem/tải trong mạng nội bộ (intranet), trừ trường hợp đặc biệt có ý kiến của lãnh đạo Thư viện.

Hướng dẫn sử dụng: Xem tại đây.